Pedagogiska mål

17.08.2023

Läroplan & pedagogiska mål

På Småbarnsskolan arbetar vi enligt förskolans läroplan (Lpfö 18), som trädde i kraft den 1 juli 2019.

Vi arbetar även efter vår kursplan som är framtagen av barnpsykolog Birgitta Strömbom. För närmare 30 år sedan arbetade Birgitta Strömbom fram modellen "Liten Lär", en undervisande förskola. Vid den tiden var det kontroversiellt att påstå att en förskola var undervisande men numera ska alla Sveriges förskolor vara det. För oss på Småbarnsskolan, som arbetat enligt modellen undervisande förskola sedan 1995, är det skönt att vårt nationella styrdokument Lpfö 18 nu betonar och bekräftar vikten av att även små barn ska få undervisning.

När man läser den nya läroplanen är det tydligt att man lyft fram förskollärarnas ansvar och förskolans roll som undervisande förskola. På det viset har Småbarnsskolan alltid arbetat . Vi är undervisande i den meningen att förskolebarn ska ges möjlighet till lärande i många olika situationer. Alla ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att uppleva att vara en tillgång i gruppen. På förskolan ska vi ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Barnen ska också få möjlighet att fördjupa sig i olika frågor för att söka svar och lösningar.

Lärande är så mycket mer än att kunna prestera akademiska fakta. För ett litet barn är lärprocessen det kanske allra viktigaste, att få pröva, testa, fundera och pröva igen. Barn kan lära sig både i vardagen i de vardagliga sysslorna och i planerade aktiviteter. 

På Småbarnsskolan arbetar vi strukturerat och målmedvetet med olika ämnesområden varje dag enligt Liten Lärs kursplan. Barnen ges tillfälle att utforska språket genom sagor, rim och ramsor. Vi återberättar mycket och tränar på att framträda inför grupp. Vi låter även barnen laborera och fundera kring matematik och naturkunskap.

Vi tycker också att de skapande ämnena och gymnastik är viktiga och väver därför in dem på både förmiddagar och eftermiddagar.

När läroplanen reviderades 2019 kunde man läsa att förskolan ska bedriva en verksamhet som aktivt arbetar med normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande och främja samverkan med förskoleklassen och fritidshemmet.

Normer och värden. Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

Utveckling och lärande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Barns inflytande. I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina handlingar och för miljön i förskolan.

Förskola och hem. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande.

Samverkan med förskoleklassen. Förskolan ska sträva efter ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.