Vår förskola

Småbarnsskolan


Vår förskola ligger i Djursholm och är indelad i fem grupper. Vi har en stor gård som passar fantasifull lek och närhet till skog och andra vackra naturområden.

För närvarande går det omkring 60 barn i åldern 1-5 år hos oss. Vi har cirka 15 barn i varje åldersgrupp och arbetar i lag om två pedagoger per grupp.

Vi arbetar efter Läroplanen för förskolan och samarbetar med vår skola Elevverket. Vi ser en vinning i att ha den röda tråden och kopplar därför ihop förskolan och skolan med olika aktiviteter.

Vi arbetar för att främja det tidiga lärandet. Det gör vi genom våra "lärande samlingar". Vår kursplan är framtagen av barnpsykolog Birgitta Strömbom och vi arbetar enligt hennes väl beprövade modell Liten Lär. Dagarna har tydliga rutiner och vi varvar fri lek med våra olika lärande samlingar.

Vi har ett schema som vi följer varje dag. De yngre barnen har korta lärande samlingar och dessa blir längre allt efter barnens mognad. Vi ser en klar vinst med att börja tidigt med ett aktivt lärande med tanke på att barnen är mycket mottagliga under förskoleåren.

  

Vår miljö skapar förutsättningar för ett lustfyllt lärande. I den fria leken uppmuntras barnen att samspela med varandra och träna sina sociala förmågor. Vi talar artigt till varandra och lägger stor vikt på den sociala träningen. På lärande samlingar introducerar vi olika ämnen såsom matematik, språk (svenska och engelska), omvärldskunskap, skapande, musik, gymnastik och utedag.

Matematiken har vi under hela dagen. Vi återkopplar och följer upp det barnen säger och gör. Vi sätter ofta på oss våra matematikglasögon. Då blir vi uppmärksamma på mönster, par, antal m.m. Vi pratar om gömda tal och talkamrater i tidig ålder. Detta för att få en god talförståelse. Vi jobbar bara med konkreta matematiska begrepp. Barnen ska själva få upptäcka matematiken genom att "göra matematik".

Språk. När vi arbetar med språk så gör vi det ofta med svenska rim och ramsor, vi leker med bokstavsljuden och kopplar ihop dem med en rörelse. Detta börjar vi med vid fyra års ålder. Många lär sig då tidigt att känna igen bokstaven och ljudet. Alla grupper arbetar med mungymnastik. Vi lär oss att forma ljuden i munnen och gör barnen medvetna om varifrån ljudet kommer och var i munnen vi gör ljudet. Vi arbetar med ett språkfrämjande material som heter "Bornholmsmodellen". Läs mer om Bornholmsmodellen här.

Engelska har vi integrerat under hela vår dag. Barnen tränas tidigt i det engelska språket. Vi lär oss färger, att räkna, enkla fraser, djur, sånger och ramsor. Vårt mål är att barnen ska få ett avslappnat och spontant förhållande till det engelska språket.

Omvärldskunskap. Här lär vi barnen att se och förstå årstidernas växlingar, månader och datum. Att följa årets traditioner är spännande och lärorikt. Vi uppmuntrar barnen att ta med tidningsartiklar hemifrån. Det ger underlag för spännande samlingar och barnen får ett eget inflytande i sitt lärande.

Musik och skapande är två ämnen som ofta erbjuder aktiviteter som är nära kopplade till vad barnen ägnat sig åt inom ämnet omvärldskunskap.

Gymnastik har vi en gång i veckan. Här tränar vi balans, motorik och att följa instruktioner i grupp. Barnen ska förstå sitt eget värde i en god hälsa och rörelseförmåga. 

Den fria leken är självklart betydelsefull hos oss och sker under stora delar av dagen.

Visa och berätta är ett moment för våra femåringar. Begreppet "Show and tell" kommer från USA och går ut på att barnen tidigt får träna på att tala inför grupp. De får ta med och berätta om till exempel en favoritleksak och lär sig så småningom att framföra en enkel presentation. Denna förmåga utvecklas sedan på Elevverket upp till årskurs 6.

Ipads används i viss mån i inlärningssyfte. Där tränar barnen på engelska, matematik och svensk språket. Allt som barnen gör på Ipads är kopplat till läroplanen och har ett tydligt syfte.

Det som genomsyrar vår verksamhet är att barnen ska ha roligt, att de är trygga under hela dagen och att vi fokuserar på det livslånga lärandet. Vi är en undervisande förskola som satsar på utveckling, lärande, normer och värden samt barns inflytande.

Veckobrev. Varannan vecka skickas ett veckobrev hem via mail. Där beskrivs vad barngruppen ska arbeta med under de kommande två veckorna. Under rubrikerna språk, omvärldskunskap, matematik och teknik, gymnastik, skapande och musik får ni ta del av pedagogernas planering. Det är viktigt att läsa veckobrevet, som även innehåller information om exempelvis kommande utflykter och allmän information.

Pedagogerna för våra yngsta barngrupper skickar ut sin planering en gång i månaden.

Förskoleappen Tyra. Alla Småbarnsskolans barngrupper arbetar med förskoleappen Tyra som ett komplement i kommunikationen med er föräldrar. Syftet är att förenkla generell kommunikation, sjukanmälningar men framför allt att våra pedagoger ska kunna förmedla verksamhetens koppling till läroplanen genom bild och text.